PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Sommerhuskloakering

Siden er sidst opdateret den 29-6-2022
 

I 2018 og igen fra oktober 2019 til juli 2021 har Odsherred Forsyning A/S spildevandskloakeret ejendomme i Vig Lyng vandværks forsyningsområde. Indsatsen er en del af de lokale spildevandsplaner jf. EU's vandrammedirektiv og fortsætter frem til 2046.

Vandværkets ledningsnet er placeret i de 4 ud af 6 etaper af projektet.Det betyder konkret at ud af vandværkets 439 andelshavere, vil i alt 376 bliver berørt af anlægsprojektet og det fordeler sig således:

 

Geografisk område Periode Antal
Etape 1 - Vig Lyng Syd 2017-2018 38 andelshavere
Etape 2 - Hønsinge Nord 2018-2019 108 andelshavere
Etape 3 - Hønsinge Syd 2019-2020 218 andelshavere
Etape 4 - Vig Lyng Nord 2020-2025 (pt. ikke detailplanlagt) 12 andelshavere

 

Vi anbefaler at alle interesserede andelshavere holder sig orienteret om kloakeringsprojektets fremdrift, ved at tilmelde sig nyhedsbrevet fra Odsherred Forsyning via deres hjemmeside:

https://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/vig--h%C3%B8nsinge--og-ellinge-lyng

Det er aftalt med Odsherred Forsyning, at udbudsmaterialet indeholder en option om at samgrave, dvs. muligheden for at lægge nye drikkevandsledninger, når der alligevel graves til kloakledninger. Prisen for dette afventer pt. Odsherred Forsynings valg af graveentreprenør, hvor der er frist for tilbudsgivning i juli 2017. Vandværket har dog samtidigt indhentet kontroltilbud fra lokale entreprenører, i forhold til at gennemføre gravearbejdet uafhængigt af kommunens kloakeringsprojekt. Budgettet under afsnittet Økonomi og fremtid, som er lagt for de kommende år, er derfor med forbehold for evt. besparelser i forbindelse med evt. samgravning.

Sommerhuskloakeringen udgør en latent risiko for ledningsbrud og dermed forsyningssikkerheden. Ledningsnettet er aldrene og skrøbeligt og det massive gravearbejde i sandjord med tunge maskiner, er gift for ledningsnettet. Vores digitale kortmateriale over ledningernes placering, er samtidig relativt unøjagtig, idet kortet er udarbejdet efter gamle optegnede kort fra 60'erne og 70'erne, hvor ledningsnettet dengang blev opmålt med afskridtning til punkter i området, som f.eks. lygtepæle, stensætninger, brandstandere eller store træer, alle elementer der typisk ikke længere eksisterer. Herudover har mindre grusveje tendens til at flytte sig, så ledningens placering i vejen er ikke længere en tilstrækkelig rettesnor. Udarbejdelse af kortmaterialet er sket på et tidspunkt langt inden de moderne teknologiske muligheder, som f.eks. GPS-opmålinger. Vandværker tager derfor en lang række forbehold for ledningernes eksakte placering og gravedybde i forhold til graveprojektet og disse forbehold er kommunikeret klart til anlægsprojektets projektleder.

Der er over de seneste år afholdt flere møder med Odsherred Forsyning om anlægsprojektet, bl.a. for at aftale vilkår og rammer for gennemførsel af anlægsprojektet, i forhold til hensynet til vores forsynings- og stikledninger. Det er bl.a. aftalt, at vandværket hverken bærer risiko eller finansieringsansvar ved skader som følge af kloakeringsprojektet. Det er Odsherred Forsyning, som er arbejdsgiveren i projektet og de har derfor også det økonomiske og faglige ansvar, herunder ansvar for at stille et nødberedskab i forhold til evt. forureningstilfælde ved overgravninger eller anden rørskade.


Handleplan


Kommunens kloakeringsprojektet kan give anledning til at få skiftet vores forsyningsledninger, forhåbentlig noget billigere end hvis vandværkets selv skulle forestå arbejdet. Samtidig er der en latent risiko for overgravninger m.v. og dermed øget spild, øgede omkostninger til reparationer og en øget forureningsrisiko, ikke mindst i de områder hvor grundvandet står meget højt.

Hvis vandværket får mulighed for at samgrave, betyder dette også at fremdriften i kloakeringsprojektet kommer til at bestemme udskiftningsfrekvensen af vores forsyningsledninger, selvfølgelig forudsat at det er økonomisk og praktisk rentabelt at samgrave, frem for at gennemføre udskiftningen før eller efter kloakeringsprojektets gennemførsel.

I begge tilfælde gælder dog, at der opstår et finansieringsbehov, som ikke alene kan dækkes af det årlige ekstraordinære bidrag fra 2018-2022, men der skal tillige indhentes ekstern finansiering. Hertil kommer at den nuværende situation, hvor vandværket næsten bruger dobbelt op på ressourcer til at producere det nødvendige drikkevand, grundet det høje spild og de afledte økonomiske konsekvenser, er uholdbar. Der skal handles og re-investeringsplanen, der er udarbejdet af bestyrelsen, skal drøftes, justeres og iværksættes, hvis vandværket på sigt skal være rustet til fremtidens myndighedskrav og samtidig være økonomisk forsvarlig.
 

Status 2022


Bestyrelsen afsøgte i 2019 ved det første projektmøde med Odsherred Forsyning og Entreprenøren muligheden for samgravning, men det viste sig at være meget dyrere end når vandværket selv lægger nye vandledninger. Det var i øvrigt et udtalt ønske fra projektledelsen at vandværket lagde nye ledninger inden projektstart, men på vandværkets forespørgsel på pengebeløbets størrelse som projektet havde afsat til dette formål, var svaret negativt. Inden opstart på anlægsprojektet var det en udtalt holdning fra ledelsen i Odsherred Forsynings A/S at vandværket måtte budgettere med min. kr. 100.000 årligt under spildevandskloakeringen til udbedring af skader. 
 

Vandværkets ledningsnet er efter afslutning af den sidste etape af kloaleringsprojektet beskadiget 67 gange svarende til en skade pr. 110 meter, og Entreprenøren (Aarsleff) har erkendt at være skadevolder på alle skader. Der er mere end 180 ekstra skydemuffer på vandledningerne i de ramte områder, som pr. definition er uønsket fordi de svækker ledningsnettets evne til at håndtere trykvariationer. Alle forhold er anerkendt, og vandforsyningens omkostninger i relation til eksterne leverandører og eget tidsforbrug i forbindelse med retablering af vandforsyningen er blevet dækket af Odsherred Forsyning A/S. Det krævede dog en helt særlig indsats fra vandværket at nå der til.