PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Sommerhuskloakering
 

De næste etaper i den kommunale ambition om at kloakere sommerhusområderne i Odsherred kommune, bliver nu genoptaget i august 2017 og vandværkets ledningsnet er placeret i de kommende 4 etaper.Det betyder konkret at ud af vandværkets 439 andelshavere, vil i alt 376 bliver berørt af anlægsprojektet og det fordeler sig således:

 

Geografisk område Periode Antal
Etape 1 - Vig Lyng Syd 2017-2018 38 andelshavere
Etape 2 - Hønsinge Nord 2018-2019 108 andelshavere
Etape 3 - Hønsinge Syd 2019-2020 218 andelshavere
Etape 4 - Vig Lyng Nord 2020-2025 (pt. ikke detailplanlagt) 12 andelshavere

 

Vi anbefaler at alle interesserede andelshavere holder sig orienteret om kloakeringsprojektets fremdrift, ved at tilmelde sig nyhedsbrevet fra Odsherred Forsyning via deres hjemmeside:

https://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/vig--h%C3%B8nsinge--og-ellinge-lyng

Det er aftalt med Odsherred Forsyning, at udbudsmaterialet indeholder en option om at samgrave, dvs. muligheden for at lægge nye drikkevandsledninger, når der alligevel graves til kloakledninger. Prisen for dette afventer pt. Odsherred Forsynings valg af graveentreprenør, hvor der er frist for tilbudsgivning i juli 2017. Vandværket har dog samtidigt indhentet kontroltilbud fra lokale entreprenører, i forhold til at gennemføre gravearbejdet uafhængigt af kommunens kloakeringsprojekt. Budgettet under afsnittet Økonomi og fremtid, som er lagt for de kommende år, er derfor med forbehold for evt. besparelser i forbindelse med evt. samgravning.

Sommerhuskloakeringen udgør en latent risiko for ledningsbrud og dermed forsyningssikkerheden. Ledningsnettet er aldrene og skrøbeligt og det massive gravearbejde i sandjord med tunge maskiner, er gift for ledningsnettet. Vores digitale kortmateriale over ledningernes placering, er samtidig relativt unøjagtig, idet kortet er udarbejdet efter gamle optegnede kort fra 60'erne og 70'erne, hvor ledningsnettet dengang blev opmålt med afskridtning til punkter i området, som f.eks. lygtepæle, stensætninger, brandstandere eller store træer, alle elementer der typisk ikke længere eksisterer. Herudover har mindre grusveje tendens til at flytte sig, så ledningens placering i vejen er ikke længere en tilstrækkelig rettesnor. Udarbejdelse af kortmaterialet er sket på et tidspunkt langt inden de moderne teknologiske muligheder, som f.eks. GPS-opmålinger. Vandværker tager derfor en lang række forbehold for ledningernes eksakte placering og gravedybde i forhold til graveprojektet og disse forbehold er kommunikeret klart til anlægsprojektets projektleder.

Der er over de seneste år afholdt flere møder med Odsherred Forsyning om anlægsprojektet, bl.a. for at aftale vilkår og rammer for gennemførsel af anlægsprojektet, i forhold til hensynet til vores forsynings- og stikledninger. Det er bl.a. aftalt, at vandværket hverken bærer risiko eller finansieringsansvar ved skader som følge af kloakeringsprojektet. Det er Odsherred Forsyning, som er arbejdsgiveren i projektet og de har derfor også det økonomiske og faglige ansvar, herunder ansvar for at stille et nødberedskab i forhold til evt. forureningstilfælde ved overgravninger eller anden rørskade.


Handleplan


Kommunens kloakeringsprojektet kan give anledning til at få skiftet vores forsyningsledninger, forhåbentlig noget billigere end hvis vandværkets selv skulle forestå arbejdet. Samtidig er der en latent risiko for overgravninger m.v. og dermed øget spild, øgede omkostninger til reparationer og en øget forureningsrisiko, ikke mindst i de områder hvor grundvandet står meget højt.

Hvis vandværket får mulighed for at samgrave, betyder dette også at fremdriften i kloakeringsprojektet kommer til at bestemme udskiftningsfrekvensen af vores forsyningsledninger, selvfølgelig forudsat at det er økonomisk og praktisk rentabelt at samgrave, frem for at gennemføre udskiftningen før eller efter kloakeringsprojektets gennemførsel.

I begge tilfælde gælder dog, at der opstår et finansieringsbehov, som ikke alene kan dækkes af det årlige ekstraordinære bidrag fra 2018-2022, men der skal tillige indhentes ekstern finansiering. Hertil kommer at den nuværende situation, hvor vandværket næsten bruger dobbelt op på ressourcer til at producere det nødvendige drikkevand, grundet det høje spild og de afledte økonomiske konsekvenser, er uholdbar. Der skal handles og re-investeringsplanen, der er udarbejdet af bestyrelsen, skal drøftes, justeres og iværksættes, hvis vandværket på sigt skal være rustet til fremtidens myndighedskrav og samtidig være økonomisk forsvarlig.

 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift


13.01.2020: Sæt kryds i kalenderen! Årets generalforsamling afholdes søndag den 21.6.2020 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus.
_________________

04.12.2019: Beredskabsøvelse.
 Vandværket deltog i en fælles beredskabsøvelse hos Rørvig vandværk den 28. november. Læs mere på VIOs hjemmeside.
_________________

28.11.2019: Så er kloakeringen i gang. Vi har allerede haft en del graveskader, læs mere her
_________________

26.11.2019: Analyse af drikkevand. Efter en meget hektisk dag i går med 3 beskadigelser af vores vandledninger, tilkaldte vandværket et akkrediteret analyseselskab til at udtage vandprøver på forbrugersiden. Vi vil sikre os, at der ikke er kommet jordbakterier m.v. i vandforsyningen. Det foreløbige prøveresultat forelå i går kl. 22.00, og der var ingen bemærkninger. I eftermiddags kom det endelige prøveresultat og der er ingen grund til bekymring.
_________________

25.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Friggsvej. Mandag formiddag blev forsyningsledningen på Friggsvej gravet over i forbindelse med Odsherred Forsynings etablering af sommerhuskloakeringen. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11:30. Da disse overgravninger efterhånden sker meget jævnligt, vil vi ikke længere skrive disse nyheder. Alle berørte forbrugere får stadig besked via SMS, såfremt de er tilmeldt vores SMS tjeneste. Vi indkalder nu Odsherred Forsyning til et krisemøde, da deres projektfremgang er uholdbar for vores andelshavere og tilstanden af vores ledningsnet.
_________________

13.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Frejasvej. Onsdag eftermiddag blev forsyningsledningen på Frejasvej gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 15.
_________________

05.11.2019: Støt op om forbud mod brug af Roundup. Vi tager selvsagt vandmiljø og beskyttelse af grundvandet meget seriøst. Derfor støtter bestyrelsen op om et borgerforslag vedr. totalt ophør af brugen af Roundup. Du kan selv støtte op om forslaget fra din PC, tablet eller smartphone, ved at registrere dig med dit NemID. Læs mere her.
_________________

04.11.2019: Endnu en vandskade på Baldersvej. Mandag morgen blev et stik til en af ejendommene gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

28.10.2019: Vandskade på Baldersvej. Kommunens kloakeringsprojekt, ved Per Aarsleff, overgravede her til morgen vores hovedforsyningsledning på Baldersvej. Der var derfor lukket for vandet til følgende veje i et par timer, imens skaden blev udbedret: nordlige Thorsvej, Lokesvej 2, Friggvej, Frejasvej, Idunsvej, Baldersvej, Lyngkrogen, Helsebakken, Helsedalen, Smidsholmvej, Nørregårdsvej, nordlige Nykøbing-Slagelsevej, Strandgårdsleddet og Skansevej. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

10.09.2019: TV2 interview. Vig Lyng vandværk har medvirket i et nyhedsindslag på TV2 Øst vedr. investeringen og brugen af vores landmålerudstyr. Se indslaget her.
_________________

24.06.2019: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS). Vi har lige modtaget prøveresultatet for analysekontrol for CTASS i de tre grundvandsboringer og ved afgang vandværk. Stoffet kan ikke påvises i hverken råvand eller drikkevand. Hvis du vil læse mere kan du finde prøveresultaterne her. Du er altid velkommen til at ringe til vandværket, hvis du vil vide mere.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.