PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Opdateringer og tiltag
 

På denne side tilfører vi alle de tiltag, som vi allerede har gennemført eller planlægger at gennemføre i nær fremtid. Alle tiltag er baseret på de handleplaner vi har beskrevet i de ovenstående afsnit.

Siden er sidst opdateret 04.07.2022.
 Ledningsnettet


August - Oktober 2022:

 

Etape 5 af projekt Udskiftning af vandledninger. Her er fokus på udskiftning af det misrøget ledningsnet efter Odsherred Forsynings kloakering af sommerhusene i vandværkets forsyningsområde. Udskiftningen sker på Baldersvej, Friggsvej, Frejasvej, Idunsvej samt omlægning af en forsyningsledning til Smidsholmvej og etablering af to sektionsbrønde på hhv. hjørnet af Smidsholmvej og Helsebakken samt hjørnet af Idunsvej og Smidsholmvej. Der er afholdt infomøde søndag den 24. juli 2022 på Pilegården, Lyngvejen 127, Vig for de berørte forbrugere.

 

Juli - September 2022:

 

Tinglysning af de nye forsyningsledninger, som er lagt ii privatejet jord så vandværket er sikret adgang til vandledningen f.eks. ved lækage- og reparationsarbejde. Det er samtidig en sikkerhed for at lodsejeren har pligt til at tage hensyn til vandledningen ved arbejde i nærheden af ledningen.

 

Maj - Juli 2021:

 

Etape 4 af projekt Udskiftning af vandledninger. Ud over at andelshaverne på Ærtemosevej blev koblet til den nye hovedforsyningsledning, blev der lagt en ny forsyningsledning fra Ravnsbjergvej 38 mod Jyderup Skoven. Samtidig blev der lagt nye stikledninger til Ravnsbjergvej 38, 40, 41A, 42 og 44. Det betød at der kunne sløjfes ca. 700 meter aldrende forsyningsledning på Odsherred Rideklubs område. Klubben havde igangsat et større anlægsarbejde i området, hvor der var nedgravet vandledninger, men da vandværket ikke havde tinglyst en ret til at have vandledninger placeret i graveområdet havde vandværket som ledningsejer pligt til at omlægge ledningen.

 

November 2020:

 

Vig Lyng vandværk og Høve Strands vandværk har i fællesskab etableret en fordelingsbrønd i krydset Nykøbing-Slagelsevej/Lyngtoftevej. Høve Strands vandværk har udskiftet deres ledninger på den sydlige side af brønden og Peder Skotte har etableret nye forsyningsledninger på vores side af brønden, incl. nye stik til to andelshavere i området. Vi har nu en effektiv nødforsynings-mulighed mellem vores to vandværker - både fra Høve Strand til Vig Lyng og omvendt.

 

August - September 2020:

 

Etape 3 af projekt Udskiftning af vandledninger. Der er etableret en ny forsyningsledning med tilhørende nye stik og målerbrønde på strækningen fra krydset Ravnsbjergvej/Bolbjergvej til krydset Jyderup Sand/Rønnehøjvej. Ledningens størrelse forøges fra 90 mm til 110 mm, for bl.a. at forsøge at forbedre vandtrykket i det højere liggende område på Jyderup Sand og Rønnehøjvej.

 

Marts - April 2020:

 

Etape 2A a af projekt Udskiftning af vandledninger. Forsyningsledningen til kommunens genbrugsplads og ridebanen omlægges, således at denne lægges langs med Nykøbing-Slagelsevej, frem for på tværs af kommunens frasolgte grund ved siden af genbrugspladsen.

 

Februar - Maj 2020:

 

Arbejdet med etablering af ny forsyningsledning fra vandværket og ned til Ravnsbjergvej er godt i gang. Frits Jensen og Schak Gaarde har nedgravet langt det meste af den nye forsyningsledning, samt den nye sektionsmålerbrønd på hjørnet af Ravnsbjergvej 39.

 

Januar 2020:

 

Informations- og koordineringsmøde søndag den 12.1.2020 med andelshaverne, der er berørt af etape 2.

 

September 2019:

 

Etape 2 i ledningsudskiftningen omfatter ledninger på Ærtemosevej fra vandværket og ned mod Ravnsbjergvej. Der trækkes en ny hovedforsyningsledning under Ravnsbjergvej via styret underboring og afsluttes herefter syd for Ravnsbjergvej 39. Stikledninger til alle ejendomme på Ærtemosevej, samt Ravnsbjergvej 34, 36, 39 og 40 bliver udskiftet. Ejendomme der har vandmåleren placeret i huset, vil få etableret en målerbrønd lige inden for skel, hvortil vandmåleren flyttes ud.

 

Maj - August 2019:

 

Vi arbejder med planlægning og indhentning af tilbud på ledningsudskiftningens etape 2 og 2A.

 

Maj – September 2018:

 

Etape 1 af projekt Udskiftning af vandledninger. Etape 1 af den planlagte ledningsudskiftning er hovedforsyningsledningen fra vandværket, ad kirkestien mod Nykøbing-Slagelsevej frem mod Fordelingsbrønden på hjørnet af Kinimondsvej og Thorsvej. Hertil er udskiftet stikledninger til de 5 andelshavere som forsynes fra strækningen. Der er endvidere etableret en sektionsmålerbrønd på vandværkets område, så det er muligt at lukke for vandforsyningen mod syd, uden at det berører forsyningen af de øvrige områder.

Der er nu 8 sektionsmålere, som er jævnt fordelt over forsyningsnettet. Herved er hele vores forsyningsnet inddelt i mindre enklaver, hvor vi individuelt kan måle flow og beregne vandspildet. Dette er en meget stor hjælp til at indkredse lækager i ledningsnettet, så vi hurtigere kan få dem identificeret og repareret.

 

Januar 2018:

 

Siden generalforsamlingen i juni 2017, har vi holdt skarpt øje med spildprocenten. Vi har foretaget måleraflæsninger hver måned siden da, hvorved vi måned for måned kan beregne spildet i ledningsnettet. Efter vi fik repareret en meget stor lækage på Jyderup Sand i slutningen af maj 2017, har vi siden hen haft et historisk lavt spild i ledningsnettet. De seneste 4 måneders aflæsninger viser et konstant spild på ca. 150 m3/måned, hvilket svarer til ca. 5 m3/døgn. Det er stadig meget, men det er trods alt positivt at det pt. ikke udvikler sig.

 

Under forudsætning af at andelshaverne bruger lige så meget vand i aflæsningsperioden 2017/2018, som de gjorde i forrige sæson, vil vores spildprocent ligge tæt på 10% - måske lige under. Hvis vi er så heldige at de 10% ikke overskrides, slipper vi helt for at betale strafafgift til staten. Dette er ikke tidligere sket under de nuværende bestyrelsesmedlemmers engagement i vandværket og vi har ingen data der indikerer at det nogensinde er sket i vandværkets historie. Vi ser derfor med spænding frem til hvordan resten af sæsonen udvikler sig og følger fortsat udviklingen hver dag.

 

Desværre er ovenstående stadig et øjebliksbillede. Det er sådan virkeligheden ser ud lige nu. Langt det meste af vores ledningsnet er stadig ca. 50 år gammelt og vi lever derfor "på lånt tid". Bestyrelsen fortsætter derfor også ufortrødent med den planlagte ledningsudskiftning, hvor den første etape bliver udskiftning af hovedforsyningsledningen fra vandværket til Kinimondsvej. Herudover vil vandværkets centrale styrings- og hovedtavle blive udskiftet. En tiltrængt opgradering af vandværkets udpumpningsstyring er allerede gennemført i efteråret 2017.

 

Vandtab

Vandtab defineres som den udpumpede mængde drikkevand, der ikke når frem til kunderne, og som vandværket dermed ikke får betaling for.

 

I Danmark er vandtabet opgjort af Miljøstyrelsen i 2021 til at være 7,8 procent på landsplan. Det er et stort spild af både rent vand og de ressourcer, som er blevet brugt på at hente vandet op fra grundvandsmagasinerne, behandle og pumpe det ud.
 
Vandværker med et vandtab over 10 procent skal betale en strafafgift til staten.  

Nedenfor ses udviklingen i vandtabet i vandværket. Overskridelser over de 10 % de senere år skyldes primært skylning af nye vandledninger inden de tages i brug. Spildprocent for 2022 er til og med maj.