PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Energioptimering
 

Ud over modernisering af flere af værkets styringer og pumpeanlæg, har vi også meget stort fokus på energibesparende tiltag. Der er et nogenlunde konstant forhold mellem energiforbruget (udelukkende strøm) og mængden af produceret drikkevand. Det giver sig selv, at en generel nedbringelse af spildet, hvad enten der er tale om identifikation og reparation af lækager, eller en generel udskiftning af forsyningsledningerne, vil medføre en markant energibesparelse. Herudover er der flere tiltag, der i sig selv kan nedbringe forholdet mellem produceret vand og energiforbrug, herunder:
 

 • Udskiftning af pumper til nye og mere energieffektive enheder med individuelle frekvensstyringer (VLT)
 • Ombygning af råvandsbehandlingsanlægget til lukkede afgasningsbeholdere
 • Etablering af solcelleanlæg til egenproduktion af en stor del af energiforbruget
 • Varmepumpe til at holde bygningen frostfri om vinteren


Vores eksisterende pumpestyring til udpumpningsanlægget, består i dag af 4 pumper med en kapacitet på hhv. 4, 8, 8 og 16 m3/time. Pumpestyringen har to VLT’ere, hvoraf den ene udelukkende styrer den mindste pumpe (4 m3/time ”nat-pumpen”) og den anden deles imellem de 3 andre pumper. Dette giver nogle udfordringer ved varierende forbrug, som set fra vandværket ofte ses som store trykvariationer, da styringen ikke kan ind- eller udkoble de 3 pumper uafhængigt af hinanden. Dette resulterer bl.a. i de ødelæggende trykstød. En ny pumpestyring vil kunne foretage ”bløde” og individuelle opstarter og nedlukninger af hver enkelt pumpe efter behov og vil herved resultere i et udpumpningstryk med meget små variationer. Herudover vil denne styrings- og reguleringsform være en mere energieffektiv pumpedrift.

Vores råvandsbehandling består i dag af flere elementer:
 

 1. De 3 råvandsboringer med individuelle og VLT baserede pumpestyringer
 2. Afgasnings- og iltningsanlæg med iltningstrappe i rustfri stål
 3. Råvands-/reaktionsbassin med bundmonterede iltningsdysser
 4. Kapselblæser til produktion af trykluft til iltningsdysserne
 5. Lukkede trykfiltre til mekanisk rensning af råvandet
 6. Transportpumper til trykfiltrerene


Ved at ombygge råvandsbehandlingen til lukkede afgasningsbeholdere, kan vi opnå flere både kort- og langsigtede gevinster, herunder:
 

 • Eliminering af forureningsrisiko, da det åbne råvandsanlæg helt nedlægges og råvandet herefter afgasses i lukkede beholdere
 • Energibesparelse ved overflødiggørelse af kapselblæseren og transportpumperne, da det herved vil være pumperne i boringerne, der trykker vandet hele vejen fra undergrunden til de nye afgasningsbeholdere, videre igennem de lukkede trykfiltre og direkte til rentvandstanken
 • Store besparelser, da det ikke længere er nødvendigt med løbende vedligehold og afrensning af den eksisterende råvandsbehandling


Ny lovgivning, der fritager almene vandværker fra at skulle betale skat af egenproduktion af elektrisk energi, har endelig gjort det muligt og rentabelt for almene vandværker at investere i solcelleanlæg. Vi har en meget stor tagflade, der er ideel til montering af solceller. Og efter som vi udelukkende forbruger strøm, som den eneste energikilde til produktion af drikkevand, vil det i særlig grad give god mening at producere en del af denne energi selv. Hertil kommer det gode image, ved at indføre en mere bæredygtig energistrategi. Indledende undersøgelser, foretaget af bestyrelsen, peger på at et velvalgt solcelleanlæg til vandværket vil have en størrelse på ca. 9 kW, hvilket vil koste ca. kr. 100.000 i etablering. Med vores nuværende energiforbrug og den nuværende pris per kWh, vil dette anlæg have en tilbagebetalingstid på under 10 år - måske helt ned til 7 år. Herefter vil det bidrage med en energibesparelse på ca. kr. 10.000 – 15.000 om året, hvilket vil være direkte medfinancierende for de andre energisparende og moderniserende tiltag på vandværket.

Bygningen opvarmes i dag af traditionelle el-paneler, således at anlæg og installationer holdes frostfrie om vinteren. Her kunne det give god mening at udskifte disse til en mere energieffektiv varmepumpe. Desuden er vores affugtningsanlæg også af ældre dato, hvor nyere og mere energieffektive løsninger findes.

Handleplan

Energioptimeringen indeholder både prioriterede og ikke-prioriterede tiltag. Pumpestyringen og solcelleanlægget er prioriteret til udskiftning/etablering i løbet af 2018. De andre tiltag er pt. ikke prioriteret, men vil indgå i den løbende drifts- og vedligeholdelsesplanlægning. De kan derfor blive prioriteret på baggrund af økonomiske og driftsmæssige vurderinger.

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift


13.01.2020: Sæt kryds i kalenderen! Årets generalforsamling afholdes søndag den 21.6.2020 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus.
_________________

04.12.2019: Beredskabsøvelse.
 Vandværket deltog i en fælles beredskabsøvelse hos Rørvig vandværk den 28. november. Læs mere på VIOs hjemmeside.
_________________

28.11.2019: Så er kloakeringen i gang. Vi har allerede haft en del graveskader, læs mere her
_________________

26.11.2019: Analyse af drikkevand. Efter en meget hektisk dag i går med 3 beskadigelser af vores vandledninger, tilkaldte vandværket et akkrediteret analyseselskab til at udtage vandprøver på forbrugersiden. Vi vil sikre os, at der ikke er kommet jordbakterier m.v. i vandforsyningen. Det foreløbige prøveresultat forelå i går kl. 22.00, og der var ingen bemærkninger. I eftermiddags kom det endelige prøveresultat og der er ingen grund til bekymring.
_________________

25.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Friggsvej. Mandag formiddag blev forsyningsledningen på Friggsvej gravet over i forbindelse med Odsherred Forsynings etablering af sommerhuskloakeringen. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11:30. Da disse overgravninger efterhånden sker meget jævnligt, vil vi ikke længere skrive disse nyheder. Alle berørte forbrugere får stadig besked via SMS, såfremt de er tilmeldt vores SMS tjeneste. Vi indkalder nu Odsherred Forsyning til et krisemøde, da deres projektfremgang er uholdbar for vores andelshavere og tilstanden af vores ledningsnet.
_________________

13.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Frejasvej. Onsdag eftermiddag blev forsyningsledningen på Frejasvej gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 15.
_________________

05.11.2019: Støt op om forbud mod brug af Roundup. Vi tager selvsagt vandmiljø og beskyttelse af grundvandet meget seriøst. Derfor støtter bestyrelsen op om et borgerforslag vedr. totalt ophør af brugen af Roundup. Du kan selv støtte op om forslaget fra din PC, tablet eller smartphone, ved at registrere dig med dit NemID. Læs mere her.
_________________

04.11.2019: Endnu en vandskade på Baldersvej. Mandag morgen blev et stik til en af ejendommene gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

28.10.2019: Vandskade på Baldersvej. Kommunens kloakeringsprojekt, ved Per Aarsleff, overgravede her til morgen vores hovedforsyningsledning på Baldersvej. Der var derfor lukket for vandet til følgende veje i et par timer, imens skaden blev udbedret: nordlige Thorsvej, Lokesvej 2, Friggvej, Frejasvej, Idunsvej, Baldersvej, Lyngkrogen, Helsebakken, Helsedalen, Smidsholmvej, Nørregårdsvej, nordlige Nykøbing-Slagelsevej, Strandgårdsleddet og Skansevej. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

10.09.2019: TV2 interview. Vig Lyng vandværk har medvirket i et nyhedsindslag på TV2 Øst vedr. investeringen og brugen af vores landmålerudstyr. Se indslaget her.
_________________

24.06.2019: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS). Vi har lige modtaget prøveresultatet for analysekontrol for CTASS i de tre grundvandsboringer og ved afgang vandværk. Stoffet kan ikke påvises i hverken råvand eller drikkevand. Hvis du vil læse mere kan du finde prøveresultaterne her. Du er altid velkommen til at ringe til vandværket, hvis du vil vide mere.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.