PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

 

Nyheder 2012
 

23.11.2012: Nej til Miljøministerens lappeløsning! Det får konsekvens for prisen på vand .... Læs mere her
__________________________________________________

22.11.2012: Regeringen vil bruge 253 mio. kr. på rent drikkevand. Læs mere her
__________________________________________________

21.11.2012: Kommunen har udarbejdet en kogeanbefaling, som kan benyttes i tilfælde af forurening. Læs den her
__________________________________________________

04.11.2012: Regionens planer om en grusgrav i Jydeskoven er aflyst!. Læs artiklen her
__________________________________________________

30.10.2012: 74 ud af 439 andelshavere har ikke rapporteret vandforbruget inden deadline, hvorfor vandværket aflæser måleren og påregner et gebyr på kr. 200 for denne service. Læs mere i takstbladet her
__________________________________________________

12.10.2012: Odsherred kommunen har godkendt takstbladet for 2013 - læs mere her
__________________________________________________

17.10.2012: Vinteren rykker tættere på og dermed også behovet for at lukke for vandtilførslen og tømme alle rør for vand i sommerhuset, når du forlader det for vinteren. Vi har de sidste år haft flere alvorlige frostsprængninger, som har kostet både penge for andelshaveren og et stort vandspild.

Det er andelshaverens ansvar at sikre at der ikke sker skader på vandinstallation og rør inden for egen grund, og hvis det alligevel sker at alarmere vandværket med det samme!

Hvis du er i tvivl er du velkommen til at kontakte vandværket.

__________________________________________________

07.10.2012: Aflæs vandforbruget inden den 24.10, hvis du ikke overholder deadline, pålægges der et kontrolgebyr på kr. 200, fordi vandværket aflæser måleren. Der er udsendt kontrolkort, som skal benyttes til indrapportering.

__________________________________________________

06.09.2012: Vi har skiftet det gamle gulvtæppe ud med en ny linoleumsbelægning på vandværkets kontor, det har en lang holdbarhed og er nemt at rengøre.

__________________________________________________

05.09.2012:
Som en del af de planlagte aktiviteter, som du kan læse om et andet sted på hjemmesiden, har vi taget en iPad i brug i arbejdet med værket. Vi bruger nu tiden til at blive "dus" med værktøjet, som har en række muligheder, f.eks. kan vi overvåge og styre vandproduktionen ligesom vi kan tjekke kortmateriale over forsyningsområdet m.v. helt uafhængigt af hvor vi befinder os. Det giver både en større fleksibilitet og en hurtig reaktionstid i forhold til at sikre vandforsyningen i kloakeringsprojektet.
__________________________________________________

06.08.2012: Du skal kalkulere med en prisstigning på 296% i vandbudgettet efter tilslutning til kloaknettet (Fra 2013/14)

Vi har udarbejdet en oversigt til dig som en service, hvoraf det f.eks. fremgår at vandværkets vandpris for 11. år i træk er kr. 5 pr. m3.

Samtidig fremgår det at kommunens beslutning om omlægning af vandinfrastrukturen fra privat septitank til offentlig kloakering samt statens øget afgiftsniveau betyder en prisstigning på vand på 296%!

Der skal også betales et årligt fast bidrag til rensningsanlægget på kr. 560.
 
Vandpris til Vig Lyng Vandvæk  ..................   Kr. 05,00
Vandafgifter til staten (2013-2017)..............   Kr. 06,13
Afledningsafgift til Odsherreds Forsyning .....   Kr. 32,00
I alt pr. tappet m3 vand ............................   Kr. 43,13
 
Fast årligt bidrag til Odsherred Forsyning .....  Kr. 560
Fast årligt bidrag til Vig Lyng Vandværk .......  Kr. 750

(2013 takstblad)
Tilslutning til kloak ...................................... Kr. 28.056 + moms
 
Besparelse:
Tømningsafgift til Odsherred Forsyning (Hvert 3. år for sommerhus, sidste gang 2012) på kr. 240 pr. gang ophører efter kloakering.
Priserne fremgår af takstblade for 2012 med mindre andet er angivet.

Kilder til artiklen: Odsherred Forsyning og referat fra generalforsamlingen i juni 2012.

__________________________________________________


27.06.2012: Ny teknolog i vandforsyningen

OVR (OdsherredVandRåd, en paraplyorganisation for de 32 vandværker i Odsherred kommune) nedsatte i februar 2012 en arbejdsgruppe med ansvar for at kortlægge markedet for elektroniske målere. Formålet var at finde den mest attraktive løsning, som via en fælles indkøbsaftale kunne erhverves for en fordelagtig pris på optimale betingelser. Der er i alt ca. 30.000 målere i kommunen, så det handler om et potentiale på ca. 20 mill. kr.
 

Vig Lyng Vandværk bakkede op om initiativet ved at dedikere 2 bestyrelsesmedlemmer og en teknisk rådgiver, som deltog i kortlægning og forhandling med Kamstrup A/S. Der er afholdt 6 møder i perioden og vi har nu en indkøbsaftale, som værkerne kan gøre brug af.
 

Den elektroniske måler er interessant fordi den løser en række kritiske udfordringer; bl.a. bliver vandforsyningen mere grøn, fordi strømforbruget minimeres ved at have en effektiv lækagesporing og overvågning af ledningsnettet, ligesom forbrugerne kan følge med i forbruget på et display i huset eller på hjemmesiden. Vi har i en årrække set frostsprængninger i husene, og måleren kan her løse opgaven med at minimere skaden ved at alarmere med en SMS til husejeren ved et unormalt vandforbrug.
 

Vig Lyng Vandværk har endnu ikke besluttet at installere måleren, da vores vandmålere kan sidde i endnu 2 år inden de skal skiftes jf. lovgivningen, og vi kan således følge med i de høstede erfaringerne fra de øvrige værker. På generalforsamlingen i sommeren 2013 fremlægger bestyrelsen forslag til målerskifte med tilhørende investeringsforslag.

En journalist fra NordVestNyt interviewede Solveg Nilsson og Axel Laursen fra OVR om de elektroniske potentialer og vandværkernes teknologimål, læs artiklen her
__________________________________________________


27.06.2012: Kloakeringen af sommerhusområdet er stoppet for sommeren fordi den øgede trafik giver problemer for entreprenørernes maskiner. Arbejdet genoptages til efteråret. Det forventes at resultere i en forsinkelse af kloakeringen i vandværkets området med ca. 1 år til 2014, da opholdet i arbejdet ikke har været planlagt. Kilde: Odsherred Forsyning og Kongepartens formand.
__________________________________________________

19.03.2012: Kortlægning af grundvandet i Odsherred. Rent vand fra hanen er ikke nogen naturlov. Derfor skal Roskilde Miljøcenter i 2012 i samarbejde med kommune og vandværkerne kortlægge grundvandsressourcerne (se området her), så vi også i fremtiden kan få klart, rent drikkevand, når vi åbner vandhanen. Læs mere om arbejdet her
__________________________________________________


19.03.2012: Region Sjælland afholdte møde og drøftede kort Råstofplanen, og kvitterede for de modtagne høringssvar og underskrifter imod planerne. Der træffes endelig afgørelse ved et Regionsmøde i juni 2012. Vi afventer nu en skriftlig orientering fra Naturstyrelsen som har nægtet Region Sjælland gravetilladelse i skoven, hvilket betyder at grusgravsprojektet nedlægges. Hidtil har vi fået afslaget mundtligt ved udviklingschefen fra Region Sjælland på mødet i Strandparken i Holbæk men vi foretrækker en skriftlig redegørelse fra ejeren selv.
__________________________________________________

28.02.2012:
Skriv under på protest mod Region Sjællands Råstofplan om placering af grusgrav i Jyderup skoven - Vi har nu (28.2.12) 2.122 underskrifter incl. de fysiske indsamlede.

__________________________________________________


28.02.2012: Lækagesporing. Vi mener at have lokaliseret en afgørende lækage  i dag og dermed at have stoppet for vandspildet. Nu følger vi udpumpningskurver på værket over det næste døgn for at være 100% sikker. Opdatering følger i morgen.
__________________________________________________

28.02.2012: Vandforbrug. Vandværket modtager for tiden en række henvendelser fra forbrugere som har fået afregning på et uventet stort vandforbrug. Efter en undersøgelse har det vist sig at forbrugernes inddatering af forbrugsdata har været forkert, og dermed er faktureringen uforholdsmæssig høj. Det betyder en del ekstra administration for værket, og vi opfordrer derfor til at forbrugerne sikrer sig at oplysningerne på nettet er korrekte inden de accepteres.

Her ud over er der jf. vedtægterne lovhjemmel til at fakturere et gebyr til forbrugere, som ikke har leveret forbrugsoplysninger inden deadline, der forfalder med udgangen af oktober hvert år. Vandværket bruger ekstra ressourcer til at aflæse måleren på de parceller, som vi ikke har modtaget forbrugsoplysninger fra inden deadline.

Hvis du af den ene eller anden årsag ikke har aflæsningskortet ved hånden, kan du stadig levere forbrugsdata rettidigt ved at skrive oplysningerne på et stk. papir incl. forbrugsadresse, navn, og/eller forbrugsnummer og afleverer det i postboksen på Dianasvej 9, Hønsinge Lyng, 4560 Vig, så varetager vandværket inddatering uden ekstra betaling. Du undgår hermed at få et ekstra gebyr for manglende data...
__________________________________________________

26.02.2012: Lækagesporing. Værket udpumper 120 m3 mere vand ud i ledningsnettet end normalt, og der er unormalt højt forbrug også om natten. Det er typisk en indikator på at der er en lækage et sted enten hos forbrugerne eller i ledningsnettet. Vi undersøger forbrugernes målerbrønde fra i morgen og indtil vi har fundet lækagen.
 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk