PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vandanalyse 


Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for. Derudover kan forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirke, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. 
 

Sådan kontrolleres drikkevandet

Vandkvaliteten bliver kontrolleret flere steder på vandets vej fra indvinding til forbruger. Kontrollen bliver planlagt efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen, som vi supplerer med ekstra prøver.

 

I boringerne  kontrollerer vi det ubehandlede grundvand hvert 3. år jf. Drikkevandsbekendtgørelsen.
 

På vandværkerne foretager vi mikrobiologisk egenkontrol af drikkevandet min. hver 14. dag.
 

Hos udvalgte forbrugere udfører vi kontrol med drikkevandet direkte fra vandhanen jf. Drikkevandsbekendtgørelsen, kombineret med kontrol af det drikkevand som pumpes fra vandværket og ud i ledningsnettet.

Du kan læse mere om kontrollen i Drikkevandsbekendtgørelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet ("Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg").

 

Hvad analyserer vi for?

Vi undersøger både vandet for de stoffer, der naturligt er i det, og for dem, der normalt ikke hører hjemme i vandet - de såkaldt miljøfremmede stoffer. De miljøfremmede stoffer kan fx være chlorerede opløsningsmidler, pesticider og rester af benzin og olie. Derudover måler vi bl.a. bakterietal forskellige steder i forsyningsnettet.

 

Hvem udfører kontrollen?

Kontrolprogrammet opsættes af vandværket i samarbejde med Odsherred kommune. Vandprøverne udtages og analyseres af et uvildigt akkrediteret laboratorium.  
 

Som privatperson kan du til enhver tid for egen regning få foretaget en vandanalyse ved at kontakte et laboratorium.Sådan læses en vandanalyse (PDF dokument), 2018

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

25.06.2024: Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


24.06.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk