PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Spørgsmål & svar


I forbindelse med udskiftningen af vores vandmålere i efteråret 2013, var der flere forbrugere der henvendte sig med gode spørgsmål om deres nye måler eller registreringen af den gamle målers data. Denne side skulle derfor gerne give svar på dine evt. spørgsmål i denne forbindelse, men gør den ikke det, er du altid velkommen til at kontakte vandværket på telefon 23296057 eller email viglyngvand@gmail.com. Vi opdaterer løbende siden, efterhånden som der kommer flere relevante og ubesvarede spørgsmål.

Kamstrup har også lavet en rigtig god og informativ hjemmeside, dedikeret til den nye smarte vandmåler, så besøg evt. også www.multical21.dk
 

Elektronisk vandmåler - hvorfor er det nu smart?
Den nye vandmåler giver både forbrugerne og vandværket en masse nye smarte funktioner. For det første måles vandforbruget via ultralyd, hvilket er meget nøjagtigt, både ved meget lavt og meget højt flow. Herudover overvåger måleren konstant forbrugsmønsteret og kommer med statusmeldinger, hvis dette afviger fra normalen, f.eks. ved lækager, brud og tryktab (tørlagt måler). Alle relevante oplysninger sendes ud via radiosignaler og disse kan aflæses på op til 100m afstand med specielt aflæsningsudstyr. Hvis vi f.eks. oplever unormalt højt forbrug på vandværket i løbet af natten, kan det tyde på en lækage hos en forbruger. Det har tidligere været en meget besværlig og langsommelig affære at finde lækagen, men fremover kan vi nøjedes med at køre en tur i området med aflæsningsudstyret og hurtigt finde den/de målere der melder om lækage. Dette medfører store besparelser for både forbrugeren og vandværket. Husk på at i sidste ende er vi alle andelshavere i vandværket, så unødigt vandspild går indirekte ud over os alle.

Skal den nye måler vedligeholdes på en anden måde end den gamle?
Lige som din gamle måler, kræver din nye måler ingen løbende vedligeholdelse og den er 100% vandtæt (tæthedsklasse IP68), så den kan sagtens tåle at din målerbrønd bliver helt fyldt med vand. Hvis du tidligere har indpakket eller overdækket din gamle måler om vinteren, er du selvfølgelig velkommen til at fortsætte med dette, men det burde ikke være nødvendigt i vores forsyningsområde. Målerbrøndens låg og sider virker isolerende, hvilket normalt er tilstrækkeligt til at holde målerinstallationen frostfri, så husk derfor at sætte låget helt på plads i målerbrønden. Husk også at det altid er en god ide at lukke helt for vandforsyningen om vinteren, specielt ved sommerhuse der står ubenyttet hen over vinterhalvåret. Læs mere på vores side om frostsikring.

Hvad betyder alle informationerne på målerens display?
Den nye måler er elektronisk og indeholder derfor en masse nye funktioner, i forhold til din gamle mekaniske vandmåler. Den nye måler overvåger konstant forbrugsmønsteret og melder, ud over det aktuelle totalforbrug, også nye statusfunktioner via det elektroniske display. Du kan downloade en brugervejledning til Multical 21 måleren her.

Skal jeg også aflæse og indberette forbruget på min nye måler?
Nej, det er fremover ikke længere nødvendigt at aflæse og indberette dit forbrug i oktober måned. Derfor sender vi heller ikke længere aflæsningskort ud til forbrugerne. Den fremtidige aflæsning af din nye måler, kommer til at foregå ved at vi kører forbi vandmåleren i bil og aflæser denne via de radiosignaler som måleren udsender. Vi har til formålet en tablet med specielt aflæsningsudstyr, som benyttes til de årlige aflæsninger og ved lækagesporinger.

Kan andre overvåge min vandmåler via radiosignalerne?
Nej, de data måleren udsender via radiosignaler er krypterede, dvs. de kan kun fortolkes af specielt udstyr, der i forvejen kender måleren. Kamstrup har leveret et program til os, der kan afkode de krypterede data, således at vi ikke også kan aflæse målere fra vores nabo-vandværker.

Kan jeg selv fjernaflæse min vandmåler via internettet?
Nej, desværre. Selv om måleren er forberedt til dette via de udsendte radiosignaler, har vi endnu ikke noget permanent aflæsnings- og distributionssystem, der løbende kan opsamle og videresende målerdata til os automatisk. SEAS-NVE arbejder på en løsning, hvor vandmåleren kan sende data ind til os via din elmålers data-linie, men de er ikke kommet så langt i projektet, så det er stadig uvist om det bliver indført i vores område. Vi kunne også selv etablere et net af radiomaster, men det er en meget dyr løsning og helt urealistisk for et vandværk af vores størrelse og med vores relativt store forsyningsområde.

Den nye måler har ikke noget låg og er våd på glasset - er det et problem?
Måleren leveres uden låg, da den er forseglet fra producentens side. Måleren er desuden konstrueret til ikke at kondensere og dugge på indersiden af glasset, så vand på ydersiden af måleren kommer med stor sandsynlighed fra kondens der drypper ned fra målerbrøndens låg.

Hvordan ved jeg at den registrerede slutaflæsning fra min gamle måler er korrekt?
I modsætning til tidligere målerudskiftninger, hvor blikkenslageren noterede alle oplysninger om den gamle og nye måler på papir, har vi denne gang indført et mere automatiseret registreringssystem. Blikkenslageren betjener systemet via en iPad med mobilbredbånds-forbindelse og han har iPad'en med helt ud til din målerbrønd, når han registrerer og skifter vandmåleren. Herved undgår vi en masse fejlmuligheder, da vi ikke skal tyde og indtaste alle hans oplysninger efterfølgende.
Systemet kender allerede sammenhængen mellem den gamle målers serienummer og installationsadressen, da systemet bygger på et dataudtræk fra vores regnskabskontor. Proceduren ved udskiftningen er, at blikkenslageren starter med at søge i systemet efter den gamle måler via dennes serienummer og checker at måleren også er registreret på den korrekte adresse. Herefter indtaster han forbruget på den gamle måler og serienummeret på den nye måler, som han også har med ud til brønden. Til slut afmonterer han den gamle vandmåler og monterer den nye. Når de nye oplysninger registreres på installationsadressen, opsamles oplysningerne i en online database, som slutteligt sendes tilbage til regnskabskontoret. Regnskabskontoret har herefter alle nødvendige oplysninger til at afregne forbruget og opdatere adressens målerserienummer i deres system. Når blikkenslageren afslutter arbejdsdagen, kører han til vandværket og afleverer alle de målere han har skiftet i løbet af dagen. Vi fotodokumenterer herefter hver enkelt måler og knytter målerens serienummer til det tilhørende foto. Herefter lægges alle de registrerede fotos op på vores hjemmeside, hvor du kan se fotoet, ved at søge på serienummeret på din gamle måler. Klik her for at se billedet af din gamle vandmåler. Til slut udskriver vi kvitteringer fra systemet, som vi herefter omdeler, ved at lægge dem i forbrugerens postkasse på installationsadressen.

Hvorfor har jeg ikke hørt om målerudskiftningen?
Vi har her på hjemmesiden længe oplyst om den forestående målerudskiftning. Desuden har emnet været diskuteret på de to sidste generalforsamlinger. Læs evt. referaterne fra generalforsamlingerne på denne side.

Hvorfor har i ikke sendt kvitteringen til min hjemmeadresse?
Vi er et lille andels-vandværk med meget begrænsede midler. Investeringen af de nye elektroniske vandmålere har været en meget stor post på vores regnskab og generelt sigter vi efter at holde vandværkets udgifter på så lavt et niveau som det er muligt og forsvarligt. Vi har i de sidste 12 år holdt prisen på vand konstant på kr. 5,- pr. kubikmeter, hvilket er meget billigt sammenlignet med andre vandværker af vores størrelse og leveringsområde. Derfor har vi valgt ikke at bruge ressourcer på at sende information med posten, men bruger i stedet frivillige kræfter inden for vandværkets bestyrelse, på at informere forbrugerne (andelshaverne) via vores meget omfattende og informative hjemmeside. I de tilfælde, hvor lovgivningen kræver at forbrugeren informeres direkte, omdeler vi denne skriftligt, ved at gå rundt og lægge den direkte i forbrugerens postkasse på installationsadressen. Vi har 438 forbrugere og en postomdeling af kvitteringerne ville koste ca. kr. 3.000,- foruden den tid der bruges på at kuvertere, frankere og aflevere brevene til Post Danmark.

Min gamle måler hed Actaris og ikke Aquadis, som skrevet på kvitteringen
Den gamle måler er produceret af Flonidan og modellen hedder Aquadis, hvilket står på låget. Selve tælleværket i måleren er fra Actaris Metering Systems og derfor er der en smule navneforvirring. Læs evt. mere om den gamle måler på Flonidans hjemmeside.

Hvorfor kan jeg ikke finde foto af min gamle måler på jeres hjemmeside?
Når blikkenslageren har skiftet din måler, afleverer han den på vandværket. Vi tager herefter fotos af alle afleverede målere og registrerer de nye fotos, så forbrugeren kan se dem på hjemmesiden, ved at benytte søgefunktionen. Vi tager dog ikke fotos hver dag, da vi samler fotoopgaven i puljer. Der kan derfor godt gå lidt tid, fra blikkenslageren har skiftet måleren, til fotoet er til rådighed på hjemmesiden, så prøv igen efter et par dage (typisk efter weekenden).

Hvad betyder de røde tal på min gamle måler?
Den gamle mekaniske måler har et tælleværk, hvor der tælles i kubikmeter (m3) med 3 decimalers nøjagtighed. Herved er tælleværkets reelle opløsning på én liter, da 1.000 liter vand er det samme som 1 m3 vand. Tallene på sort baggrund angiver forbruget i hele m3 og dem på rød baggrund er decimalen målt i liter og du skal derfor sætte et komma imellem de sorte og de røde tal. F.eks. skal en måler med visningen 00123456 aflæses som 123,456 m3, hvilket er det samme som 123 m3 og 456 liter, hvilket igen er det samme som 123.456 liter. Ved slutaflæsningerne af de afmonterede målere, har vi som udgangspunkt rundet op til nærmeste hele m3, da forbrugsafregningen altid er i hele m3. Herved vil en aflæsning på f.eks. 91,396 m3 blive rundet op til 92 m3. Vi har dog samtidigt vedtaget et "rimeligheds-princip", hvor grænsen mellem op- og nedrunding ligger på 100 liter. Herved runder vi ned til nærmeste m3, hvis de røde tal er mellem 000 og 099. Er de røde tal på mellem 100 og 999, runder vi op og en aflæsning på f.eks. 58,099 m3 vil derfor blive rundet ned til 58 m3. På den nye elektroniske måler angiver de 5 store tal på displayet forbruget i hele m3 og de 3 små tal i øverste højre hjørne angiver decimalen i liter.
 


Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

25.06.2024: Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


24.06.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk